ELS NOSTRES SERVEIS

Els nostres serveis van dirigits fonamentalment a les empreses a les que oferim la possibilitat d’un servei integral, on es tracta al client des
de diferents àmbits professionals però sempre amb una visió global de l’organització.

ECONÒMIC
LABORAL
JURÍDIC

ECONÒMIC

ADEC Assessors com a consultor, assessor tributari i gestor comptable presta un servei de consultoria integral en matèria financera tributària veient als nostres clients com a socis en la nostra activitat, sigui empresa o autònom.

Els nostres professionals, llicenciats en Econòmiques i Direcció i Administració d’Empreses disposen d’un elevat coneixement d’impostos i un fort background financer i comptable que els permet aportar solucions als nostres clients mitjançant un complet desenvolupament dels serveis.

 

Confeccionem i legalitzem els llibres obligatoris en funció del tipus d’empresa. Preparem els comptes anuals (Balanç, Compte de pèrdues i guanys, Memòria, Estat de canvis en el patrimoni net i Estat de fluxes d’efectiu) i procedim al seu dipòsit en el Registre Mercantil corresponent.

Ens encarreguem de la confecció i presentació de totes les declaracions a la que estigui subjecta l’activitat.

Actuem en nom dels nostres clients, com a representants fiscals, davant l’Agència Tributària

Realitzem des de l’anàlisi d’una inversió i les seves alternatives fins al seguiment i/o preparació d’un pla de negocis. També realitzem plans de tresoreria, pressupostos i anàlisi de costos.

Facilitem els diferents tràmits que l’empresa ha de realitzar amb les diferents Administracions Públiques, des de la sol·licitud de diferents llicències i/o permisos fins la tramitació de tot tipus de subvencions.

LABORAL

ADEC Assessors compta amb un departament d’assessorament laboral que garanteix una eficaç i correcta administració dels recursos laborals de la seva empresa.

Els professionals del departament, advocats i tècnics en relacions laborals ofereixen una anàlisi de les relacions laborals de l’empresa des d’una perspectiva integral dels recursos d’aquesta. La visió global de la realitat empresarial ens permet dissenyar solucions personals, globals i eficaces.

D’entre el serveis que els oferim:

 

 • Tràmits d’alta d’empresa i treballadors a la seguretat social.
 • Confecció de nòmines, assegurances socials i redacció de contractes de treball.
 • Actualització de convenis col•lectius aplicables a l’activitat.
 • Assessorament sobre normativa laboral vigent.
 • Acomiadaments i expedients de regulació d’ocupació.
 • Conciliacions.
 • Assistència tècnica i assessorament davant Inspecció de Treball.
 • Representació tècnica davant dels Jutjats de lo Social en assumptes laborals i de seguretat social.
 • Formalització de recursos davant la jurisdicció social

JURÍDIC

El departament compta amb un equip d’advocats dedicats a resoldre qualsevol qüestió amb transcendència jurídica de l’empresa pròpia de les relacions econòmiques i professionals  dels clients, i comprenent les diverses àrees del Dret Privat.

S’ofereix l’assessorament adequat a l’hora de concretar operacions, així com la redacció de contractes i demés documents necessaris. Es procura l’orientació al client a l’hora d’evitar litigis, en cas de sorgir conflictes derivats dels actes jurídics concretats.

També s’ofereix la defensa jurídica del client en aquells assumptes que se segueixin davant els Tribunals de Justícia, en els ordres civil, penal i contenciós-administratiu.

 • Assessorem els empresaris en totes les qüestions amb transcendència jurídica de l’empresa, especialment en matèria de societats, en què preparem i tramitem totes les escriptures necessàries i altres documents interns de l’empresa.
 • Redactem els contractes mercantils més habituals en el tràfic, tals com agència, distribució, franquícia, préstec, etc., així com l’assessorament sobre els mateixos.
 • Assessorem els clients en situacions de crisi empresarial, tramitant els documents i processos pertinents, tant en fase prejudicial com, arribat el cas, instant i tramitant el concurs de creditors.
 • Tramitem reclamacions de quantitat, gestionant el seu cobrament tant en la via prejudicial o amistosa, com compareixent en judici per a la seva reclamació.
 • Assessorem i redactem els contractes més habituals en el tràfic, com arrendaments (urbans i rústics), compravenda, etc.
 • Prestem assessorament en matèria de drets reals, preparant i tramitant la documentació necessària per satisfer la pretensió del client, fins a la seva inscripció al Registre de la Propietat.
 • Tramitem acceptacions d’herències, preparant la documentació necessària, i assessorem en la planificació de l’herència, redactant testaments i altres documents successoris.
 • Assessorem i actuem en altres branques del Dret Civil, com la Matrimonial, Família, Incapacitats, etc.

 

 • Assessorem al client i intervenim en procediments penals, tant exercint la seva defensa com l’acusació particular.
 • Intervenim en procediments administratius en què sigui part interessada el client, en matèries tals com urbanisme, procediments sancionadors, pesca, etc.
 • Actuem en l’àmbit de la jurisdicció contenciós-administrativa, en defensa dels interessos del client.

FORMULARI

NOVETATS NORMATIVES

CALENDARI

ACTUALITAT/NOTÍCIES

ACCID